ร่วมเติบโตไปกับ “เอ็มจี”

เราเชื่อว่า ไม่ได้มีเพียงผู้บริโภคเท่านั้นที่กําลังมองหารถยนต์ที่มีสไตล์ใหม่ๆ

และมีสมรรถนะการขับขี่ที่โดดเด่น แต่เชื่อว่ายังมีคนอีกกลุ่มที่มองหาความแตกต่างเช่นกันนั่นคือ “กลุ่มนักลงทุน” ที่มองเห็นศักยภาพการเติบโตในอนาคตหากคุณมองว่านี่เป็นโอกาสสําคัญในโลกธุรกิจ ของการเพิ่มทางเลือกให้คนไทย มาร่วมเป็นครอบครัวเอ็มจี เพื่อเติบโตไปข้างหน้าด้วยกัน ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าเอ็มจีได้มีนโยบายสนับสนุนผู้จําหน่าย ด้วยแผนการขายที่แข็งแกร่ง และพร้อมให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีพื้นฐานการทําธุรกิจที่มั่นคงและสามารถตรวจสอบได้
 • มีความเชื่อมั่นในธุรกิจ MG และพร้อมร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
 • เป็นเจ้าของที่ดินหรือสามารถหาพื้นที่ในการดําเนินธุรกิจ MG บนทําเลถนนสายหลัก หรือทําเลที่เหมาะสมในการทําธุรกิจรถยนต์
 • สามารถลงทุนเบื้องต้นในการปรับปรุงหรือก่อสร้างโชว์รูมและศูนย์บริการ เริ่มตั้งแต่ 5-30 ล้านบาท
 • สามารถจัดเตรียมวงเงิน floor plan สําหรับธุรกิจรถยนต์ วงเงินเริ่มต้นตั้งแต่ 30 ล้านบาท ขึ้นไป
 • สามารถจัดเตรียมทีมงานในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานที่ทาง MG กําหนด
 • ผู้มีประสบการณ์ด้านการทําธุรกิจรถยนต์มาก่อนนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มาตรฐานโชว์รูมและศูนย์บริการ MG ประเทศไทย

ขนาดพื้นที่ต่างๆ
ของโชว์รูมและศูนย์บริการ

คลาส A
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  5 ไร่
 • พื้นที่ด้านหน้าที่ดิน (m)
  45 เมตร
 • พื้นที่ด้านหน้าโชว์รูม (m)
  35 เมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  550 ตารางเมตร
 • พื้นที่ส่วนบริการ (m2)
  1,200 ตารางเมตร
 • พื้นที่สำนักงาน (m2)
  227 ตารางเมตร
 • พื้นที่อู่ซ่อมสีและตัวถัง (m2)
  1,200 ตารางเมตร
คลาส B
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  3 ไร่
 • พื้นที่ด้านหน้าที่ดิน (m)
  40 เมตร
 • พื้นที่ด้านหน้าโชว์รูม (m)
  30 เมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  450 ตารางเมตร
 • พื้นที่ส่วนบริการ (m2)
  900 ตารางเมตร
 • พื้นที่สำนักงาน (m2)
  192 ตารางเมตร
คลาส C
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  2 ไร่
 • พื้นที่ด้านหน้าที่ดิน (m)
  35 เมตร
 • พื้นที่ด้านหน้าโชว์รูม (m)
  25 เมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  300 ตารางเมตร
 • พื้นที่ส่วนบริการ (m2)
  650 ตารางเมตร
 • พื้นที่สำนักงาน (m2)
  151 ตารางเมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  5 ไร่
 • พื้นที่ด้านหน้าที่ดิน (m)
  45 เมตร
 • พื้นที่ด้านหน้าโชว์รูม (m)
  35 เมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  550 ตารางเมตร
 • พื้นที่ส่วนบริการ (m2)
  1,200 ตารางเมตร
 • พื้นที่สำนักงาน (m2)
  227 ตารางเมตร
 • พื้นที่อู่ซ่อมสีและตัวถัง (m2)
  1,200 ตารางเมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  3 ไร่
 • พื้นที่ด้านหน้าที่ดิน (m)
  40 เมตร
 • พื้นที่ด้านหน้าโชว์รูม (m)
  30 เมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  450 ตารางเมตร
 • พื้นที่ส่วนบริการ (m2)
  900 ตารางเมตร
 • พื้นที่สำนักงาน (m2)
  192 ตารางเมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  2 ไร่
 • พื้นที่ด้านหน้าที่ดิน (m)
  35 เมตร
 • พื้นที่ด้านหน้าโชว์รูม (m)
  25 เมตร
 • พื้นที่ทั้งหมด (m2)
  300 ตารางเมตร
 • พื้นที่ส่วนบริการ (m2)
  650 ตารางเมตร
 • พื้นที่สำนักงาน (m2)
  151 ตารางเมตร

แผนการขยายเครือข่ายโชว์รูม MG

เราคาดหวังให้มีผู้จําหน่ายเข้าร่วมธุรกิจกับ MG ในพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้ในตารางสําหรับผู้ที่สนใจในพื้นที่ที่ไม่ได้ระบุไว้ MG ยินดีตอบคําถามและร่วมปรึกษาเพื่อโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

สาขาทั่วประเทศ

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้

ขั้นตอนการเป็นผู้จำหน่าย MG

ติดต่อฝ่ายพัฒนาเครือข่าย สําหรับสอบถามเบื้องต้นเพื่อให้คําแนะนําธุรกิจ MG

ส่งใบสมัครเพื่อขอเป็นผู้แทนจําหน่ายตามข้อกําหนด MG

ผู้สมัครจัดเตรียมและนําเสนอแผนธุรกิจแก่ MG เพื่อพิจารณา

ดําเนินการลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงแต่งตั้งผู้จําหน่าย MG

ดําเนินการก่อสร้างโชว์รูม ศูนย์บริการ และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ สําหรับการเป็นผู้จําหน่าย MG

ลงนามในหนังสือแต่งตั้งผู้จําหน่าย MG อย่างเป็นทางการ

การสนับสนุนแก่ผู้จำหน่ายก่อนการเปิดดําเนินงาน

 1. MG สนับสนุนการขอวงเงิน floor plan สําหรับการดําเนินธุรกิจจากสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร
 2. MG สนับสนุนการทําแบบโชว์รูมและศูนย์บริการแก่ผู้จําหน่าย (Preliminary design)
 3. MG สนับสนุนป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานโชว์รูมและศูนย์บริการแก่ผู้จําหน่าย
 4. MG สนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรแก่ผู้จําหน่าย ทั้งในส่วนงานขายและงานบริการหลังการขาย
 5. การสนับสนุนอื่นๆ ตามนโยบาย MG

เติบโตไปด้วยกันกับ MG และเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ MG

ลงทะเบียน
ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ ฝ่ายพัฒนา และบริหารธุรกิจผู้จําหน่าย
(Dealer Development & Management)
บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร: 02-118-6848
มือถือ: 095-372-7371
อีเมล: wisava.ch@mgthai.com, gawinrath.si@mgthai.com