นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการใช้บริการ

เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่กำลังเผยแพร่ ณ ช่วงเวลานั้นๆ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่น ข้อมูลรถยนต์ โปรโมชัน และข่าวสาร โดยไม่มีการรับผิดชอบในความผิดพลาด หรือความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่กับบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. ทางด้านการตลาด และการติดต่อสื่อสาร เพื่อทำการตลาด การทำตลาดซ้ำ การสื่อสาร การขาย การเสนอ ข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชัน การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการรวมถึงบริการหลังการขาย จาก “เอ็มจี” บริษัทในกลุ่ม บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อประกอบธุรกิจ และบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ “เอ็มจี” ในกรณีที่ไม่สามารถนำไปใช้ตามฐานกฎหมายอื่นได้
 2. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม นอกจากนี้ลูกค้ายังมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมได้ แต่การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ “เอ็มจี” ได้มา โดยอาศัยความยินยอมของลูกค้าก่อนที่จะถอนความยินยอม
 3. เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของ “เอ็มจี” ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัย หรือการดำเนินการของ “เอ็มจี” หรือของบริษัทในกลุ่ม บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือลูกค้า หรือบุคคลอื่นๆ
 4. ผู้จำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้ง ในบางครั้ง “เอ็มจี” อาจเปิดเผยข้อมูล และได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งที่ลูกค้าเลือก หรืออยู่ใกล้กับลูกค้า เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า
 5. ที่ปรึกษาจากภายนอก ซึ่งรวมถึงทนายความ ช่างเทคนิค และผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของ “เอ็มจี” หรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 6. บุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล ผู้บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลที่สามอื่นๆ หากมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบ
 7. โรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัย อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในกรณีฉุกเฉิน เพื่อปกป้องผล ประโยชน์ของลูกค้า
 8. แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ โฆษณา และ/หรือ แพลตฟอร์มโซเชียล
 9. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้
  • 9.1 ขอเข้าถึงข้อมูล และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้
  • 9.2 ขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมได้
  • 9.3 แจ้งให้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
  • 9.4 คัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้
  • 9.5 ขอให้ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
  • 9.6 เพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้