นโยบายความเป็นส่วนตัว

DISCLAIMER

เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่กำลังเผยแพร่ ณ ช่วงเวลานั้นๆ บริษัท เอ็มจี เซลล์ ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเช่นข้อมูลรถยนต์ โปรโมชั่น และข่าวสาร โดยไม่มีการรับผิดชอบในความผิดพลาด หรือความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวแทนจำหน่าย

PRIVACY

บริษัท เอ็มจี เซลล์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ (www.mgcars.com) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หากต้องการนำข้อมูลบนเว็บไซต์ไปใช้งาน ควรจะเป็นเป็นตามข้อกำหนด ดังนี้ ใช้อ้างอิงผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อเสริมข้อมูลและจำเป็นต้องอ้างถึง บริษัท เอ็มจี เซลล์ ประเทศไทย

ไม่อนุญาตผู้ใดนำข้อมูลบนเว็บไซต์ www.mgcars.com เพื่อหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เด็ดขาด