กิจกรรม

MG ยิ่งชาร์จ ยิ่งได้

ประกาศผลรายชื่อผู้มียอดค่าใช้จ่ายสะสมสูงสุด 50 ท่านแรก

Date: 07 Dec 2021 - 31 Jan 2022

ขอแสดงความยินดีกับลูกค้า MG EV ที่มียอดค่าใช้จ่ายสะสมสูงสุด 50 ท่านแรก ในการใช้บริการสถานี MG SUPER CHARGE ชำระเงินผ่าน MG WALLET บน i-SMART แอพพลิเคชัน

หมายเหตุ : เริ่มนับยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 00:01 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 23:59 น. ของวันที่ 15 มกราคม 2565 จากบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน

รายชื่อลูกค้า MG EV ที่มียอดค่าใช้จ่ายสะสมสูงสุด 50 ท่านแรก มีดังนี้

 1. คุณเจษฏา วงศ์เขียว
 2. คุณเทียมจันทร์ แน่นดี
 3. คุณเอกวิทย์ บุญศรัทธา
 4. คุณไกรฤกษ์ วิวรากานนท์
 5. คุณกฤษณะ พันธ์กลั่น
 6. คุณกันติพัส เชาว์วัฒนาพานิช
 7. คุณขจรสิริ โชคชัยคุณ
 8. คุณคำนึง แซ่ซื้อ
 9. คุณจารึก การะหงษ์
 10. คุณชมพูนุช ศรีจารึก
 11. คุณณธีพัฒน์ ฐานุศรีรัตน์
 12. คุณณรงค์ชัย วิโรจวานิช
 13. คุณณัฐพล ฉัตรสกุลพรหม
 14. คุณณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ
 15. คุณดนุวัศ อิสรานนทกุล
 16. คุณดลพร ศิริสารกูล
 17. คุณดวงพร ตรีวิมล
 18. คุณตันหยง วิทยานนท์
 19. คุณธีระพล พิสนาท
 20. คุณนฤมล เขื่อนหมั้น
 21. คุณนววรรษ บึงกาญจนา
 22. คุณนัสฐิกาญน์ ไพรแก่นธารา
 23. คุณนิพนธ์ สุกเพ็ชร
 24. คุณบุญเขต เกิดสมบุญ
 25. คุณบุญจริยพร แสงเดช
 26. คุณบุญยิ่ง พิศวง
 27. คุณปราณี รอดทอง
 28. คุณพงศกร ปัญญาดี
 29. คุณลพัฏฏ์ ลีลาวราลักษณ์
 30. คุณลำยอง บัวทิม
 31. คุณวราห์ เกษมพุก
 32. คุณวัชรินทร์ พวงยอด
 33. คุณวิทยา คงหาเพร
 34. คุณวิรนตา จิรารัชตกุล
 35. คุณวิศิษฐ์ โภคานันท์
 36. คุณวีระเดช อินทร์ประสิทธิ์
 37. คุณศตวรรษ ไวสุภี
 38. คุณสมชาติ วิลัย
 39. คุณสุทธิพงศ์ ครุธงาม
 40. คุณสุพจน์ อุฬารวงศ์
 41. คุณสุภัสสร วรรณพันธุ์
 42. คุณสุรวิทย์ ฉัตรเสถียรศักดิ์
 43. คุณสุริวัสสา สัตตะรุจาวงษ์
 44. คุณอภิเชษฐ์ บุญสูง
 45. คุณอภิรัฐ ทองแก้ว
 46. คุณอรทัย วีระนันทนาพันธ์
 47. คุณอรรถพล ทองสิมา
 48. คุณอาทร ชนะสิทธิ์
 49. คุณอิงญดาพ์ชร เรือนคำ
 50. คุณอุดมลักษณ์ อักษรนันทน์

เงื่อนไขการเข้าร่วม

 • โปรโมชันสำหรับเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า MG ZS EV และ MG EP ที่ใช้บริการชาร์จไฟจากสถานี MG Super Charge และชำระเงินผ่าน MG WALLET บนแอปพลิเคชัน i-SMART ทางบริษัทฯ เริ่มนับยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 15 มกราคม 2565 จากบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน
 • สำหรับผู้มียอดค่าใช้จ่ายสะสมในช่วงเวลา และเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับเงินคืน 50% เข้าสู่ MG WALLET แต่มูลค่าไม่เกิน 999 บาท (กรณีเงินคืน 50% มีมูลค่าเกินกว่า 999 บาท จะคืนให้ไม่เกิน 999 บาท) โดย MG จะทำการโอนเงินเข้าใน MG WALLET ของบัญชีผู้ที่มีการใช้งานสูงสุด 50 ท่านแรก และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปหาผู้ที่ได้รับเงินรางวัลเพื่อทำการยืนยันสิทธิ์ และโอนเงินรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันที่ประกาศรายชื่อได้รับรางวัล
 • ประกาศผลรายชื่อผู้มียอดค่าใช้จ่ายสะสม 50 คนแรกในวันที่ 19 มกราคม 2565 ผ่านทาง www.mgcars.com
 • จำกัดสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน i-SMART เท่านั้น
 • เงินรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี
 • เงื่อนไขโปรโมชัน และการแจกเงินรางวัลเป็นไปตามที่ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผลการตัดสินทั้งหมดถือเป็นสิทธิ์ขาดตามดุลยพินิจของบริษัทฯ และถือเป็นที่สิ้นสุด

MG THAILAND FACEBOOK FANPAGE

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

MG Sales (Thailand) Co., Ltd.
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1267