x

*
*
*
*
*


NEW MG EP Plus

NEW MG EP Plus

ราคาปกติ 998,000 บาท

ส่วนลดจากมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ 227,000 บาท

ราคาสุทธิ 771,000 บาท*

*ราคานี้เป็นราคาหลังจากได้รับการสนับสนุน
จากคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า