ALL NEW MG3

ALL NEW

MG3 HATCHBACK

1.5L รุ่น C

519,000 THB

1.5L รุ่น D

549,000 THB

1.5L รุ่น X

589,000 THB

1.5L รุ่น V

629,000 THB

1.5L รุ่น X Limited Edition

599,000
THB

  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รุ่น D, X และ V ตัวถังสีทูโทนเพิ่มเงิน 5,000 บาท
  • ราคารุ่น X Limited Edition เป็นราคารวมของ ราคารถมาตรฐาน 594,000 บาท และราคาอุปกรณ์ตกแต่ง 5,000 บาท